IDkollens Allmänna avtalsvillkor

Gäller från och med 2023-01-01

Tack för att du har valt IDkollen och ett extra stort tack för att du tar dig tid att noggrant läsa igenom våra Allmänna avtalsvillkor. Vi tillämpar dessa villkor i alla våra Kundavtal och de utgör en standardbilaga till alla offerter.

Om du har några frågor eller funderingar är du givetvis varmt välkommen att höra av dig till oss. Tack för ditt förtroende och tack för att du använder IDkollen!

Innehållsförteckning

1 DEFINITIONER
2 TJÄNSTER
3 UNDERLEVERANTÖRER
4 LEVERANS AV TJÄNSTERNA
5 PARTERNAS SAMARBETE
6 KUNDENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
7 IDKOLLENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
8 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
9 AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
10 ERSÄTTNING OCH BETALNING
11 KONKURRENS
12 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
13 ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
14 MARKNADSFÖRING
15 SEKRETESS
16 FORCE MAJEURE
17 MEDDELANDEN
18 ÖVRIGT
19 LAGVAL OCH TVISTELÖSNING

Allmänna avtalsvillkor

BAKGRUND

(A) IDkollen i Sverige AB (”IDkollen”) tillhandahåller diverse sekretess‐ och identifieringsrelaterade tjänster till företag.
(B) ”Kunden” är ett bolag som har ingått ett avtal med IDkollen genom tex. att godkänna offert gällande IDkollens tjänster.
(C) IDkollen och Kunden benämns här nedan enskilt som ”Part” och gemensamt som ”Parterna”
(D) Parterna är överens om att tillämpa dessa Allmänna villkor som en del av Kundavtalet.

1. DEFINITIONER
”Användare” avser fysiska personer som använder Tjänsterna.
”E‐identifiering” avser ett e‐legitimationssystem som utgör en del av Tjänsterna som IDkollen tillhandahåller till Kunden och som IDkollen köper in av en underleverantör.
”Offert” avser offert(er) som upprättats mellan Parterna som anger detaljer och tillämpliga avgifter om Tjänsterna och som godkänns genom digital signering eller i skrift tex. per e‐post.
”Tredjepartsprodukter” avser mjukvaruprodukter och verktyg som tillhör en tredje part, men som tillhandahålls av IDkollen som en del av Tjänsterna eller ingår i dem.

2. TJÄNSTER

2.1 IDkollen erbjuder bland annat följande tjänster (var för sig benämnda ”Tjänst” och gemensamt ”Tjänsterna”):
(a) TeleID. En webbaserad lösning som, utan krav på integrering, möjliggör för Användare att vid exempelvis telefonsamtal nyttja E‐identifiering för legitimering och signering.
(b) REST‐API. En Tjänst som integreras i Kundens eget webbgränssnitt, med funktionen att vid exempelvis inloggning eller registrering tillhandahålla legitimering av Användares identitet med hjälp av E‐identifiering.
(c) FormID. En webbaserad lösning som möjliggör för Kund att, i syfte att verifiera sina Användare via webbformulär genom legitimering med E‐identifiering.
(d) SafeMail. En webbaserad lösning där Kunden har möjlighet att skicka persondata och känsliga filer till sina Användare utan att behöva använda e‐post eller andra osäkra kanaler.
(e) TeleSign. En webbaserad tjänst som möjliggör signering av mikroavtal på distans.

3. UNDERLEVERANTÖRER

Kunden uppmärksammar och accepterar att Tredjepartsprodukter kan inkluderas i Tjänsterna. Ingenting i detta Kundavtal ska tolkas som att rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Tredjepartsprodukter överförs från IDkollen till Kunden.

4. LEVERANS AV TJÄNSTERNA

Kunden beställer Tjänster via offert, skriftligen tex. per e‐post eller över telefon. När IDkollen har bekräftat en beställning ska IDkollen aktivera de av Kunden beställda Tjänster och tillhandahålla sådana Tjänster i enlighet med dessa Allmänna avtalsvillkor.
För att IDkollen ska kunna leverera Tjänster åt Kund behöver IDkollen sätta upp för uppdraget nödvändiga behörigheter i förhållande till Kund. Detta innebär att innan Kund kan erbjuda IDkollens tjänster till Användare behöver Kund först bli godkänd av IDkollen. IDkollen gör en sedvanlig kreditupplysning och redlighetsbedömning av Kund. Baserat på resultaten av nämnd upplysning och redlighetsbedömning förbehåller sig IDkollen att neka eller häva Kundavtalet innan driftsättning.
Kunds användande av Tjänsterna kan inledas efter att Parterna har undertecknat Kundavtal och IDkollen har aktiverat de av Kund valda Tjänsterna. Förväntad leveranstid av Tjänsterna specificeras i Offert.

5. PARTERNAS SAMARBETE

Parterna åtar sig att tillhandahålla den information, hjälp och service som behövs för att respektive Part ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta Kundavtal. Parterna ska arbeta lojalt och vara varandra tillmötesgående där det kan anses vara rimligt.

6. KUNDENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

6.1 Kunden ska:
(a) enbart använda Tjänsterna i enlighet med Kundavtalet och dess bilagor samt av IDkollens lämnade instruktioner från tid till annan och tillämpliga lagar och regleringar;
(b) göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att motverka obehörig tillgång till eller användning av Tjänsterna och genast meddela IDkollen om sådan obehörig användning;
(c) inte upplåta, underlicensiera, hyra ut eller distribuera Tjänsterna eller använda Tjänsterna till fördel för andra;
(d) inte använda Tjänsterna för att lagra eller överföra skadlig kod;
(e) tillse att denne innehar erforderliga tillstånd och eller licenser som krävs i sin verksamhet;
(f) ha tillgång till sådant uppdaterat skydd mot virus och intrång som normalt kan krävas vid professionell användning av IT‐tjänster;
(g) inte återskapa Tjänsterna eller använda Tjänsterna för att ta del av IDkollens immateriella rättigheter (utöver vad som är tillåtet enligt Kundavtalet eller tvingande lag);
(h) inte utan IDkollens samtycke erbjuda Tjänsterna till moraliskt eller etiskt tveksamma verksamheter. Exempel på tveksam verksamhet är verksamhet inom spel och dobbel, pornografi, vapen och alkohol. Alla dessa är verksamheter som IDkollen och dess underleverantörer inte vill bli sammanknippade med. Kunden accepterar att brott mot denna punkt 6.1(h) utgör ett väsentligt avtalsbrott.

6.2 Om Kunden upplever fel i Tjänsten eller att IDkollen i övrigt åsidosatt sitt åtagande enligt dessa Allmänna avtalsvillkor ska IDkollen skriftligen underrättas om vad sådant fel består i (”Reklamation”).

Reklamation ska lämnas så snart Kunden upptäckt eller bort upptäcka felet, dock senast inom tre (3) månader från det att felet uppstod. Om Kunden inte Reklamerar inom föreskriven tid äger Kunden inte rätt att åberopa felet mot IDkollen. Om Kunden reklamerat ett fel och att det efter IDkollens utredning visar sig att inget fel existerar ska Kunden betala skälig ersättning för de kostnader som IDkollen åsamkats för sådan utredning.

7. IDKOLLENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

7.1 IDkollen har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsterna om det är påkallat av tekniska eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av driftsskäl, underhållsbehov eller på grund av lag eller myndighetsbeslut.

7.2 IDkollen förbehåller sig rätten att göra ändringar i Tjänsternas innehåll och leverans utan att informera Kunden.

7.3 IDkollen har rätt att stänga av Tjänsterna och/eller säga upp Kundavtalet med omedelbar verkan om det skäligen kan antas att Kundens fortsatta användning strider mot lag eller annan myndighetsförfattning eller om Kunden annars uppenbarligen agerar i strid med dessa Allmänna avtalsvillkor eller om detta är ett krav från underleverantör som tillhandahåller E-identifiering, myndighet eller annan Tredje part. Detsamma gäller om IDkollen orsakas driftsstörningar vilka skäligen kan antas bero på fel eller tekniska störningar hänförliga till Kunden.

7.4 IDkollen har rätt att ta del av all information som hanteras i Tjänsterna för att kunna fullgöra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Kundavtal.

7.5 IDkollen ska till Kunden tillhandahålla support för allmänna frågor om Tjänsterna. Supporten är tillgänglig helgfri vardag via e‐post på: support@idkollen.se mellan kl. 09‐17.

8. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

8.1 Parterna har ingått ett personuppgiftbiträdesavtal gällande personuppgiftsbehandlingen vid tillhandahållandet av Tjänsterna som en del av Kundavtalet (Bilaga 2).

9. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

9.1 Kundavtalet löper årsvis från påteckningsdatumet med en automatisk förlängning med ett (1) år i taget om avtalet inte skriftligen sägs upp senast två (2) månader innan brytdatum.

9.2 Kunden uppmärksammar att IDkollen inte kan tillhandahålla Tjänsterna om IDkollens underleverantör för tillhandahållande av E‐identifiering eller annan tredje part säger upp underleverantörsavtalet. IDkollen har därför rätt att med två (2) månaders uppsägningstid säga upp Kundavtalet om underleverantörsavtal skulle sägas upp och IDkollen inte kan hitta en ny leverantör för motsvarande tjänster. Kunden ska i så fall ha rätt till ersättning för erlagd betalning för outnyttjade Tjänster.

9.3 IDkollen har möjlighet att omedelbart säga upp avtalet om det föreligger ett väsentligt avtalsbrott, exempelvis i den mån Kunden medvetet lämnar in felaktiga uppgifter till IDkollen.

10. ERSÄTTNING OCH BETALNING

10.1 Kunden ska betala för de beställda Tjänsterna i enlighet med tillämplig Offert och vid var tid gällande priser mot faktura.

10.2 IDkollen förbehåller sig rätten att göra prisändringar under Kundavtalets löptid. Eventuell prisändring måste meddelas Kund senast en (1) månad innan den träder i kraft.

10.3 Kundens fortsatta användning av Tjänsterna under åberopande av detta Kundavtal efter det att prisjusteringar och/eller ändringar i detta Kundavtal genomförts, ska anses innebära att Kunden accepterat de nya villkoren och priser.

10.4 Kund faktureras förskottsvis (årsvis) för den tid som löper från och med det datum kundavtalet ingåtts.

10.5 Betalningsvillkor är femton (15) dagar om Parterna ej skriftligen har kommit överens om annat. IDkollen har rätt att uppbära påminnelseavgift, dröjsmålsränta och förseningsersättning vid försenad betalning av faktura.

11. KONKURRENS

11.1 Kund åtar sig att inte erbjuda andra, i förhållande till IDkollen, liknande tjänster till Användare. I den mån Kund fått skriftligt godkännande av IDkollen att erbjuda andra, liknande tjänster till Användare, åtar sig Kunden ska tillse att ingen sammanblandning eller risk för förvirring gentemot Användare får ske (exempelvis i fråga om IDkollens varumärke).

12. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

12.1 Parterna behåller sina respektive immateriella rättigheter som funnits innan avtalets ingående. Alla immateriella rättigheter som uppkommer av detta Kundavtal eller genom användning av IDkollens Tjänster tillfaller IDkollen om Parterna inte skriftligen kommit överens om annat.

13. ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

13.1 IDkollen ansvarar inte för fel som beror på bristfällig och/eller felaktig användning av IDkollens Tjänster.

13.2 IDkollen lämnar inga garantier över Tjänsternas funktionalitet utöver vad som framgår i dessa Allmänna villkor.

13.3 IDkollen åtar sig inget ansvar för tredje parts agerande eller eventuella skyldigheter gentemot Kunden.

13.4 Utom vid fall av uppsåt eller grov oaktsamhet ska IDkollen ej bära ansvar för indirekta skador eller förluster såsom Kundens produktionsbortfall, förlust av användning, förlust av data, affärsförlust, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust eller följdskada oavsett om sådan kunde förutses eller inte.

13.5 IDkollens ansvar för direkta fel, skador eller förluster med anknytning till Tjänsterna är begränsat till ett maxbelopp motsvarande fakturabeloppet på den faktura till vilken fel, skada eller förlust med anknytning till Tjänsten kan härledas.

14. MARKNADSFÖRING

14.1 Parterna har under Kundavtalets löptid rätt att använda den andra Partens namn, varumärke och logotyp i sin marknadsföring i enlighet med eventuella instruktioner från den andra Parten.

14.2 Användning av vissa Tjänster kan förplikta Kund att visa upp IDkollens logotyp och
kontaktuppgifter i sina tjänster i enlighet med produktspecifika instruktioner.

15. SEKRETESS

15.1 Parterna åtar sig att inte för en tredje part avslöja någon information som mottagits från den andra Parten utan samtycke från den andra Parten. Detta inkluderar information om Parternas verksamhet som rimligen kan anses vara av konfidentiell natur, inklusive affärshemligheter, know‐how, information av affärsmässig, finansiell, kommersiell och teknisk art samt information rörande produkter och utveckling samt information som annars skäligen får anses betraktas som konfidentiell information av den avslöjande Parten. Information som av någon av Parterna angetts vara konfidentiell ska alltid anses utgöra konfidentiell information.

15.2 Parternas skyldigheter enligt detta avsnitt 15 ska vara giltiga under Kundavtalets giltighetstid och under en period om tre (3) år efter att Avtalet upphört eller sagts upp, oavsett orsaken till detta.

16. FORCE MAJEURE

16.1 Parterna ska hållas ansvarsfria vid den händelsen att överträdelse av avtalet sker på grund av orsak som står bortom Parternas kontroll. Sådana orsaker kan bestå av (men är inte begränsade till): förseningar på grund av väderlek, pandemi, demonstrationer, krig eller annan ickeplanerad konflikt som kan påverka Parternas möjlighet att uppfylla deras avtalsenliga åtaganden. Överträdelse på grund av sådana omständigheter ska därför inte anses utgöra avtalsbrott om Part meddelar sin motpart inom skälig tid.

17. MEDDELANDEN

17.1 Meddelanden enligt detta Kundavtal ska alltid göras skriftligt och översändas per e‐post. Tekniska meddelanden till IDkollen ska skickas till support@idkollen.se och kommersiella meddelanden till info@idkollen.se . En uppsägning av Kundavtalet bör alltid göras genom ett för detta ändamål framtaget webformulär på https://form.idkollen.se/idkollen/uppsagning av Kundens huvudanvändare av Tjänsterna eller behörig firmatecknare. Meddelanden till Kunden ska skickas till den e‐mailadress som följer av tillämplig Offert eller till IDkollens kundservice skriftligen av Kundens firmatecknare överlämnad adress.

18. ÖVRIGT

18.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor utgör Parternas fullständiga reglering av de frågor som Allmänna avtalsvillkoren berör. Alla eventuella skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som tidigare må ha lämnats ersätts sålunda av dessa villkor och dess bilagor.

18.2 Om någon bestämmelse i dessa villkor blir olaglig, ogiltig eller av annan anledning blir verkningslös ska sådan bestämmelse anses som åtskild från Kundavtalets övriga bestämmelser och sådant åtskiljande ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av de återstående bestämmelserna. I sådant fall ska den ogiltiga bestämmelsen ersättas med en giltig bestämmelse som Parterna skulle ha enats om för att uppnå samma resultat i alla relevanta avseenden.

18.3 Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Kundavtal utan den andra Partens skriftliga godkännande.

18.4 IDkollen förbehåller sig rätten att ändra på och justera dessa Allmänna avtalsvillkor under Kundavtalets löptid. Eventuella ändringar måste meddelas Kund senast en (1) månad innan de träder i kraft.

19. LAGVAL OCH TVISTELÖSNING

19.1 Kundavtalet ska gälla under svensk materiell rätt förutom vad gäller bestämmelser om lagval.

19.2 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare.

19.3 Parterna är ense att alla skiljeförfaranden med anledning av denna skiljeklausul liksom all information, alla dokument och annat material som förekommer i sådana skiljeförfaranden ska vara konfidentiella och endast användas för skiljeförfarandet.

Du kan när som helst höra av dig till IDkollen för support och övriga frågor. Supporten nås helgfria vardagar via mail på info@idkollen.se mellan kl. 09-17

IDkollen AB Box 55693
102 15 Stockholm
info@idkollen.se